הזמנת לוקר

תקנון

תנאי שימוש

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://www.lockerim.co.il והאפליקציה "LockerimRB" (להלן: "האפליקציה") (לעניין תנאי שימוש אלה, להלן ביחד: "האתר") המצוי בבעלות חברת לוקר אמבין (21) בע"מ, ח"פ 516402989 מרחוב האופה 31, אשקלון, 7878030 (להלן: "החברה") .
 2. ההוראות שבמסמך תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ובמדיניות ה-cookies (להלן ביחד: "תנאי השימוש") יחולו על שימוש באתר, בשירותים, במוצרים, בדפי הנחיתה, בפרסומות ובבאנרים ובכל ערוץ תקשורת נוסף ואחר של החברה וכל מי מטעמה ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש באתר (להלן: "המשתמש"), לבין החברה וכל מי מטעמה. לפיכך, המשתמש נדרש לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב.
 3. שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמתו להוראות תנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש, עליו להימנע מלבצע כל שימוש באתר.
 4. השימוש בחלק מהשירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר, מחייב התקנת האפליקציה. לצורך רכישה ושימוש באותם שירותים ו/או מוצרים, יידרש המשתמש, להתקין את האפליקציה וכן, בהתאמה ליתן הסכמתו לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ומדיניות הקוקיז הנלווים באפליקציה, בהם ניתן לצפות בקישור להלן: https://rb.lockerim.co.il/download-app-new. למען הסר ספק, רכישת השירותים ו/או המוצרים שהשימוש בהם מחייב את התקנת האפליקציה כאמור, תהווה את הסכמת המשתמש  להתקנת האפליקציה. יודגש, כי הזמנת חלק מהשירותים, תתאפשר אך ורק באמצעות האפליקציה.
 5. החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש ואלה יחולו על המשתמשים מיד עם פרסומם.
 6. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו. 
 7. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. 
 8. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
 9. השימוש באתר מותר למטרות אישיות בלבד של המשתמש ואין לבצע בו כל שימוש וכל רכישה למטרות מסחריות.
 10. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ובקשר עם השירותים יהוו ראיה לנכונותן.
 11. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 12. הצילומים, התמונות, התכנים והסרטונים המוצגים באתר הם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את החברה.

הזכות/כשרות לרכוש את השירותים/המוצרים

 1. משתמש אשר עומד בתנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי לרכוש שירותים באתר:
  1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה המשתמש מצהיר כי הוא בן 18 שנים או מבוגר יותר.
  2. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.
  3. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
  4. למען הסר ספק, התנאים המפורטים בסעיפים 13.1-13.2 לעיל, רלוונטיים לעניין האפשרות לבצע את רכישת/ הזמנת השירותים ואין בהם כדי למנוע ממי שטרם מלאו לו 18 שנים, מעשות שימוש באפליקציה לצורך הפעלת המנעול החכם.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישת שירותים ו/או לבטל רכישה של שירותים על ידי משתמשים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות אך לא רק משתמשים אשר התנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי הוראות המפורטות בתנאי השימוש או משתמשים אשר מנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.

שירותים/ מוצרים באתר ורכישתם

 1. האתר מספק את האפשרות לרכוש את השירותים/ המוצרים הבאים:
  1. השכרת לוקרים בליווי מנעול מכני ו/או מנעול חכם:
   יחד עם הלוקר, המשתמש יקבל מנעול מכני ו/או מנעול חכם, לפי סוג ההזמנה שביצע והמתחם הרלוונטי בו ממוקם הלוקר והכל, כמפורט באתר החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה:
   1. מנעול מכני - מנעול שפתיחתו מתאפשרת בצורה מכנית באמצעות קוד (להלן: "המנעול המכני"). המנעול המכני, יותקן על גבי הלוקר טרם מסירתו למשתמש. המשתמש יקבל את הקוד לפתיחת המנעול בהזמנת הלוקר לדוא"ל שמסר המשתמש במעמד רכישת השירותים.
   2. מנעול חכם - מנעול שפתיחתו והשימוש בו מתאפשר באמצעות האפליקציה ולאחר התקנתה (להלן: "המנעול החכם"). בחלק מהמתחמים בהם ממוקמים הלוקרים של החברה, ניתן יהיה להזמין מנעול חכם רק לאחר הזמנת הלוקר בליווי מנעול מכני ובנוסף למנעול המכני (להלן: "אפסייל"). מנעול חכם הנלווה להזמנת לוקר, יימסר למשתמש על ידי החברה ו/או מי מטעמה עם תחילת תקופת השימוש כהגדרתה מטה. המנעול החכם יקושר באמצעות קוד מוצפן לטלפון הנייד שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. במידה ורכישת המנעול החכם נעשתה בנוסף למנעול המכני, המנעול המכני יתקבל על גבי הלוקר שיועד לשימוש המשתמש ואילו המנעול החכם יימסר למשתמש במתחם הלוקרים הרלוונטי בו מצוי הלוקר אותו הזמין לשימוש או ישלח לבית המשתמש, לפי שיקול דעת החברה. (המנעול המכני והמנעול החכם יכונו יחד להלן: "המנעול"). הסבר על פתיחה ראשונית של המנעול ניתן למצוא באתר. 
  2. תחזוקת הלוקרים והמנעולים
   בכל מקרה של תקלה, בירור או בעיה אחרת הקשורה בלוקר ו/או במנעול, יש לפנות לשירות הלקוחות וההזמנות של החברה בטלפון: 1599545450.  החברה תטפל בפניית המשתמש לא יאוחר מחלוף 3 ימים עסקים ממועד קבלת הפניה לא כולל, ימי שבתון ו/או חג ו/או ימים בהם מוסד הלימוד לא פועל במקרה בו הלוקר ו/או המנעול ממוקמים במוסד לימוד.
  3. השכרת או רכישת מנעול חכם בלבד (שלא בליווי הזמנת לוקר)
 2. החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי השימוש לרכוש את השירותים/ המוצרים באתר. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישת השירותים ו/או לבטל רכישות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי הוראות תנאי השימוש או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או החברה. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות השירותים שהמשתמש רשאי לרכוש באתר.

תקופת השימוש

 1. תקופת השימוש והשכרת הלוקרים בליווי מנעול מכני ו/או מנעול החכם או השכרת מנעול חכם לבדו, תחל במועד אישור העסקה על ידי החברה לאחר ביצוע ההזמנה ולפי בחירת המשתמש, יכול שתהא לאחת מתקופות השימוש כמפורט להלן לעיל ולהלן: "תקופת השימוש"):
  1. Pay per period- בגדר חלופה זו, יוכל המשתמש להשכיר את הלוקר בליווי מנעול מכני ו/או מנעול חכם או להשכיר מנוי חכם לבדו (שלא בליווי השכרת לוקר), לתקופת שימוש קבועה מראש (להלן: "שימוש לתקופה קבועה מראש")  על פי אחת מהחלופות הבאות:
   1. בתי ספר יסודיים – עד ליום 30.6
   2. חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים – עד ליום 20.6
   3. לתקופה קבועה כפי שסוכמה בין המשתמש לחברה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  2. Pay per use בגדר חלופה זו, יוכל המשתמש להשכיר את הלוקר בליווי מנעול חכם לתקופה שאינה קבועה מראש (להלן: "שימוש לתקופה שאינה קבועה מראש").  שימוש לתקופה שאינה קבועה  מראש, יכול להיעשות רק בהשכרת לוקר בליווי מנעול חכם. לאחר חיבור ראשוני של המשתמש לשירות, יוכל המשתמש לעשות שימוש בלוקר ובמנעול החכם למשך פרק הזמן הדרוש לו ולשלם עם סיום השימוש. יובהר, כי השימוש לתקופה שאינה קבועה מראש, באופן רציף, מוגבל לתקופה בת 3 חודשים.
 2. מיד עם סיום תקופת השימוש, המשתמש יפנה את הלוקר מכל ציוד וישאיר את הלוקר נעול עם המנעול שנמסר למשתמש על ידי החברה.
 3.  בתום סיום תקופת השימוש, החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, על חשבון של המשתמש, לפנות את הציוד שיושאר בלוקר ולאחסנו ו/או להעבירו לאב הבית של מוסד הלימוד או לגורם הרלוונטי במתחם בו ממוקם הלוקר והמנעול.
 4. המשתמש מוותר על כל טענה, דרישה ותביעה נגד החברה וכל מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לציוד שהושאר על ידי המשתמש בלוקר לרבות אך לא רק פינוי הציוד על ידי החברה.

תשלום בגין השירותים/ המוצרים

 1. התשלום בגין השירותים ו/או המוצרים יהא בהתאם למחירים המופיעים באתר (להלן: "התשלום").
 2. בנוסף לתשלום כאמור בעד השירותים ו/או המוצרים, במועד רכישת השירותים, ישלם המשתמש לחברה את התשלומים הבאים, בהתאם לסוג העסקה שביצע, כמפורט להלן:
  1. דמי שימוש- בהשכרת לוקר בליווי מנעול מכני, יגבה מהמשתמש סכום חד פעמי כמפורט באתר החברה (להלן: "דמי השימוש"). החברה תחזיר למשתמש ששילם את דמי השימוש לאחר סיום תקופת השירות בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: (1) המשתמש החזיר לחברה מנעול תקין; (2) למשתמש יתרת זכות בגין דמי השימוש וטרם קיבל החזר בעדם (3) המשתמש הגיש בקשה להחזר דמי השימוש באמצעות הטופס המופיע באתר או אשר נשלח אל המשתמש באמצעות דואר אלקטרוני או מסרון; (4) הבקשה התקבלה אצל החברה בתוך 12 חודשים ממועד סיום קבלת השירותים. החזר של דמי השימוש יתבצע בהעברה בנקאית לחשבון בנק של המשתמש.
  2. דמי פתיחה- בהשכרת לוקר בליווי מנעול חכם, ישלם המשתמש דמי פתיחה בעד הקצאת מפתח דיגיטלי להפעלת המנעול החכם, אשר יוקצה עם ביצוע ההזמנה. סכום דמי הפתיחה יהא כמפורט באתר (להלן: "דמי הפתיחה").
 3. התשלום בגין רכישת השירותים/ המוצרים באתר יבוצע בהתאם לסוג השירות/ המוצר ומשך השימוש כמפורט להלן:
  1. שימוש לתקופה קבועה מראש
   1. השכרת לוקר עם מנעול מכני ו/או מנעול חכם-המשתמש ישלם עבור מלוא התקופה המוסכמת מראש וכן, עבור דמי השימוש או דמי הפתיחה (לפי העניין) והכל, באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות פנייה ישירה לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים בתנאי שימוש אלה.
   2. השכרת מנעול חכם בלבד- השכרת המנעול החכם לבדו, תיעשה לתקופה בת 12 חודשים, בגינה ישלם המשתמש את מלוא הסכום מראש באמצעות כרטיס אשראי כמפורט באתר במועד ביצוע ההזמנה. במעמד הזמנת המנעול החכם, נוסף על התשלום החודשי האמור, ישלם המשתמש עבור דמי משלוח כמפורט באתר במועד ההזמנה.
  2. שימוש לתקופה שאינה קבועה מראש
   1. השכרת לוקר עם מנעול חכם- במעמד ביצוע ההזמנה, ישלם המשתמש דמי פתיחה בעד הקצאת המפתח הדיגיטאלי ויתרת התשלום עבור המשך השימוש בלוקר עם מנעול חכם תשולם בסוף תקופת השימוש ותחושב על בסיס שעתי /יומי לפי משך השירות, כמפורט באתר החברה. במקרה בו המשתמש סיים את השימוש לפני סיום שעה/יום מלאים, יחויב המשתמש בגין שעה שלמה/ יום שלם (לפי העניין) כמפורט בתעריף באתר. התשלום בגין דמי הפתיחה ובעד השכרת הלוקר והמנעול החכם, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות פנייה ישירה לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים בתנאי שימוש אלה. השכרת לוקר עם מנעול חכם לתקופה שאינה קבועה מראש יכולה להיעשות אך ורק באמצעות האפליקציה.
  3. רכישת מנעול חכם:
   במעמד ביצוע הזמנת המוצר, ישלם המשתמש את התמורה בעד המוצר וכן, את עלות דמי המשלוח והכל, כמפורט באתר החברה. החברה תקנה למשתמש, אחריות כמפורט באתר החברה.
 4. בעת ביצוע ההזמנה, המשתמש ימסור לחברה את הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע התשלום. המשתמש יקפיד למסור פרטים נכונים ומעודכנים.
 5. למען הסר ספק, יובהר, כי לפני אישור הזמנה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי, חברת הסליקה תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי עימו בוצעה ההזמנה ותפנה לקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי. מבלי לגרוע מהוראות כל דין והוראות תנאי השימוש, החברה לא תאשר את ההזמנה ללא אישור חברת האשראי.
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי ו/או בידי הבנק, יקבל המשתמש הודעה על כך שבקשתו לביצוע ההזמנה סורבה וכי ההזמנה לא הושלמה. לצורך השלמת הרכישה, המשתמש ייצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה בכתובת: רחוב בת שבע 1, לוד או בטלפון: 1599545450 לצורך הסדרת התשלום, או לחלופין יבצע הזמנה חדשה עם כרטיס אשראי תקין.
 7. לאחר אישור ההזמנה, החברה תשלח למשתמש אישור בדבר ביצוע העסקה באמצעות הודעה שתישלח לנייד ו/או לדוא"ל שמסר המשתמש במסגרת רכישת השירותים באתר.
 8. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לשנות מעת לעת את השירותים ואופן אספקת, להחליפם, לבטל אותם ועוד, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. כמו כן, החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לעדכן את מחירי השירותים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס לרכישת שירות ו/או המוצר, הוא המחיר באתר בעת ביצוע רכישת השירותים ו/או המוצרים. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע העסקה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.
 10. אבדן מנעול או גרימת נזק למנעול מבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש, בהשכרת מנעול מכני או מנעול חכם (באופן נלווה להשכרת לוקר או באופן עצמאי), ככל שהמנעול אבד או הוחזר לחברה במצב שאינו תקין, יחולו ההוראות הבאות:
  1. מנעול מכני- המשתמש לא יהא זכאי לקבל החזר של דמי השימוש.
  2. מנעול חכם-  המשתמש ישלם לחברה סך של 200 ₪ כולל מע"מ. ככל ונותרה למשתמש יתרת דמי שימוש בגין מנעול מכני (במקרה בו ביצע המשתמש אפסייל למנעול חכם והשיב את המנעול המכני לחברה כשהוא במצב תקין), הוא לא יהא זכאי לקבל החזר בגין דמי השימוש וכן, ישלם לחברה תשלום בסך של 175 ₪. משתמש אשר בוחר לנעול את הלוקר במנעול חכם, מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך שבמקרה של אבדן המנעול או במקרה שהמנעול הוחזר לחברה במצב שאינו תקין, המשתמש ישלם לחברה את סך ההחזר כמתואר בסעיף זה.

ביטול עסקה

 1. משתמש שרכש שירות באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן") אשר עיקריהן יובאו להלן:
  1. ביטול הזמנת השכרת לוקר בליווי מנעול מכני ו/או מנעול חכם או השכרת מנעול חכם לבדו לשימוש לתקופה קבועה מראש:
   המשתמש יהא רשאי לבטל את ההזמנה בתוך תקופה בת 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה או ממועד קבלת מסמך המפרט את פרטי ההזמנה (להלן: "מסמך הגילוי") (לפי המאוחר מביניהם) בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו. הביטול יתבצע תוך שלושה ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול ובהודעת ביטול שנמסרה באמצעות דואר רשום, יתבצע הביטול תוך שישה ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול למשלוח (אלא אם נקב המשתמש במועד מאוחר יותר לביטול). במקרה בו בוטלה ההזמנה בתוך התקופה האמורה ובכפוף לאמור בסעיפים 19 ו-30 לתנאי שימוש אלה, תשיב החברה למשתמש, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, החזר בעד סך התמורה ששילם לחברה (לרבות בעבור דמי פתיחה ו/או דמי משלוח לפי העניין) בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר מלוא התמורה ששולמה או בסך 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וכן, בניכוי החלק היחסי בעד השירות שניתן לו ובתוך כך, בין היתר, ניכוי מלוא דמי הפתיחה ככל שנגבו לפי העניין. מקום בו נגבו דמי שימוש, אלו יוחזרו למשתמש במלואם בכפוף לאמור בסעיף 30 והשבת המנעול כשהוא במצב תקין.
  2. סיום עסקה להזמנת לוקר בליווי מנעול חכם לשימוש לתקופה שאינה קבועה מראש:
   1. המשתמש יהא רשאי לסיים את העסקה לתקופה שאינה קבועה מראש בכל עת ובמעמד סיום העסקה עקב השלמת השימוש, ישלם המשתמש אך בעד החלק היחסי של השירות שצרך לפי תקופת השימוש. למען הסר ספק, דמי הפתיחה אשר נגבו לצורך הקצאת המפתח הדיגיטאלי הינם חלק בלתי נפרד מהשימוש וצריכת השירות.
   2. המשתמש יוכל לבטל את ההזמנה ולסיים את תקופת השימוש באופן מידי באמצעות האפליקציה הייעודית. המשתמש רשאי להודיע על ביטול העסקה בכל אחת מהדרכים המנויות בסעיף 34 מטה, אך יודגש, כי בביטול שיעשה שלא באמצעות האפליקציה, הביטול יתבצע תוך שלושה ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול ובהודעת ביטול שנמסרה באמצעות דואר רשום, יתבצע הביטול תוך שישה ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול למשלוח (אלא אם נקב המשתמש במועד מאוחר יותר לביטול).
  3. ביטול רכישת מנעול חכם:
   : המשתמש יהא רשאי לבטל את רכישת המנעול החכם ממועד ביצוע עסקת הרכישה ועד 14 ימים ממועד קבלת המנעול החכם או ממועד קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר מביניהם. במקרה בו בוטלה הרכישה כאמור ובכפוף להשבת המנעול החכם לחברה כשאינו פגום ובלי שנעשה בו שימוש, תשיב החברה למשתמש את מלוא התמורה (לרבות, דמי המשלוח) ששילם תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר התמורה ששולמה או בסך 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 2. ככל שהמשתמש הוא אדם עם מוגבלויות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק), המשתמש רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים ממועד עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר (מנעול חכם)  או ממועד קבלת מסמך הגילוי, לפי העניין, לפי המאוחר מביניהם ובלבד, שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין המשתמש, לרבות, באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה תהיה רשאית לדרוש מהשתמש להציג תעודה מתאימה והכל בהתאם להוראות החוק.
 3. גביית דמי הביטול כמתואר דלעיל, תיעשה בכפוף לכך שהביטול לא נבע עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה כהגדרתה להלן והכל, בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן. לעניין זה, "אי התאמה" – אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו למשתמש בהתאם לחוק הגנת הצרכן; אי אספקת השירות במועד שנקבע לכך ו/או הפרה אחרת שבוצעה על ידי החברה.  במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה, תשיב החברה למשתמש, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול באחת הדרכים לביטול כמפורט בתנאי שימוש אלה, את התמורה ששולמה בידי המשתמש, תבטל את חיוב המשתמש ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.
 4. המשתמש ימסור לחברה את הודעת הביטול באחת מהדרכים הבאות:
  טלפון: 1599545450 ;
  דואר: רחוב האופה 31, אשקלון, 7878030;
  דוא"ל:  [email protected] ;
  פקס: 08-9282184 ;
  באמצעות לינק ייעודי באתר באמצעות האפליקציה ביחס לשירותים המופעלים באמצעות האפליקציה בלבד.
 5. בהודעה כאמור ימסור המשתמש לחברה את הפרטים  כמפורט להלן: שם ומספר תעודת זהות. בביטול אותו מבצע המשתמש בהודעה בעל פה, יידרש לספק את מלוא הפרטים בסעיף זה, וכן, את מספר הזמנה.
 6. השבת המנעול:
  1. ביטול עסקה שלא עקב אי התאמה/פגם- המשתמש מתחייב להחזיר לחברה את המנעול כשהוא נעול על גבי הלוקר. במקרה של ביטול עסקה להזמנת מנעול חכם בלבד או רכישת מנעול חכם בתוך התקופות המתוארות לעיל, יהא על המשתמש להשיב את המנעול החכם אל החברה בכתובתה כמפורט בסעיף 43 מטה.
  2. ביטול עסקה עקב אי התאמה/ פגם- בביטול כאמור במועדים על פי דין, המשתמש ישיב את המנעול לחברה במקום בו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.
 7. החברה תמסור למשתמש עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור.

עדכונים, מבצעים, הטבות והנחות

 1. החברה רשאית להציע באתר מעת לעת, מבצעים, הטבות, והנחות שונות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן ביחד: "הטבות").
 2. אין למשתמש זכות קנויה ליהנות מהטבות. ככל שיחול שינוי בפרטי השירותים שהמשתמש רכש באתר או במחירם, החברה תהיה רשאית לבצע בדיקה מחודשת של זכאות המשתמש להטבה.
 3.  במקרה של ביטול עסקה לרכישת שירותים שנרכשו במבצע או באמצעות שימוש בהטבה כלשהי, הסכום שיוחזר למשתמש, ככל שעומדת לו הזכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה) על ידי המשתמש.

משלוח עדכונים, הודעות, דברי פרסומת ומידע שיווקי

 1. החברה וכל מי מטעמה תהא רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, הודעות, תזכורות, עדכונים בנושאים שונים ועוד וזאת, לכתובת דוא"ל, טלפון נייד וכל אמצעי אחר ונוסף.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה וכל מי מטעמה עשויה לשלוח למשתמש מידע, הצעות ומבצעים על מוצרים ושירותים שונים של החברה ושל צדדים שלישיים לרבות אלה שעשויים לעניין את המשתמש ו/או להתאים להעדפות של המשתמש. הסכמת המשתמש לתנאי השימוש מהווה הסכמה כי המשתמש מסכים לקבל דברי פרסומת כהגדרת המונח בחוק התקשורת, התשמ"ב-1982 בכל אמצעי אלקטרוני, לרבות הודעת דוא"ל, הודעות, SMS, MMS ועוד.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, מידע באתר, תכנים ומידע שמועבר במסגרת ובקשר עם שירותים, במוצרים, תכנים ועוד הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות הטקסטים, התמונות והסרטונים), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו, קורסים, תכנים, מידע מכל מין וסוג וכל פרט אחר הקשור באתר ו/או השירותים.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, סרטונים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י האתר, בשירותים, בתכנים, ברשימות המופיעות באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 5. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("DEEP LINK"), אלא לעמוד הבית בלבד.
 6. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעוצבו לו, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.
 7. שם המותג (לוקר אמבין ו/או לוקרים) ומותגים נוספים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת חברה בכתב ומראש.
 8. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.
 9. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

שימושים אסורים

 1. הפעולות הבאות הינן אסורות והמשתמש איננו רשאי (ואיננו רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע את הפעולות הבאות:
  1. להשתמש באתר ו/או בתוכן ו/או בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה;
  2. להשתמש באתר ו/או בתוכן ו/או בשירותים למטרות שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה בכתב ומראש;
  3. להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®);
  4. להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע;
  5. לפגוע או לשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר,
  6. להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר;
  7. לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר;
  8. לעקוף את האמצעים בהם אנחנו משתמשים על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר;
  9. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה;
  10. למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר;
  11. להעביר את התכנים בקשר ובמסגרת כל אחד מבין האתר והשירותים לצד שלישי כלשהו;
  12. להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.

קישורים לאתרים

 1. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם ואינה בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לתנאי השימוש שלהם, היבטי האבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם.
 2. החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים המופיעים באתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו בקשר עם כניסה, עיון, שימוש ועוד.
 3. החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, בקשר עם האתרים האחרים כאמור לרבות בכל הקשור לאיסוף, שימוש, העברה של מידע באתרים האחרים, התוכן שיפורסם בדפים של האתרים האחרים ועוד.

הגבלת אחריות

 1. המשתמש מתחייב כי ייעשה בלוקר ובמנעול שימוש סביר והולם בלבד ולמטרת אחסון ציוד המשתמש בלבד. המשתמש יישא באחריות מלאה בגין כל נזק שיגרם לחברה וכל מי מטעמה בקשר עם הלוקר, השירותים ועוד לרבות כל נזק שנגרם בקשר עם שימוש לא הולם ו/או סביר כאמור שייעשה בלוקר ו/או במנעול.
 2. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, (לרבות אך לא רק נזקים ישירים, עקיפים, כלליים, לדוגמה, מיוחדים, עונשיים, מקריים ותוצאתיים) שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בלוקרים ו/או במנעולים - תהא עילת התביעה אשר תהא.
 3. האתר, המידע והתכנים הוא מידע כללי אינפורמטיבי בלבד על בסיס "AS-IS". החברה אינה מצהירה ואינה מציגה ומבטיחה כי המידע והתכנים מתאימים לצרכיי המשתמש ולמטרותיו.
 4. החברה עושה מאמצים כדי לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה שלם ומדויק אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים, טעויות, או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות בקשר עם אי דיוקים או שגיאות כאמור.
 5. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינה באחריותו המלאה של המשתמש והחברה לא תישא באחריות בגין ובקשר עם כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.
 6. החברה לא תהא אחראית לשימוש שהמשתמש עושה בשירותים לרבות כל שימוש שייעשה בלוקר בפועל, או לציוד המאוחסן בו, ולכל פעולה של המשתמש בהתבסס על המידע באתר ו/או במסגרת השירותים.
 7. החברה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, (לרבות אך לא רק נזקים ישירים, עקיפים, כלליים, לדוגמה, מיוחדים, עונשיים, מקריים ותוצאתיים), אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו, אבטחתו ועוד.
 8. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תהא אחראית בגין כל אבדן ונזק, מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק נזקים ישירים, עקיפים, כלליים, לדוגמה, מיוחדים, עונשיים, מקריים ותוצאתיים) הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאתר, לרשת האינטרנט, לתיבת דוא"ל של המשתמש ולכל ציוד אחר של המשתמש לרבות אך לא רק בקשר עם, נזקים עקב הפרות אבטחה, וירוסים, באגים, הפרעות, תקלות, כשל במערכת, כשל טכני ועוד.
 9. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של השירות, שנגרמו כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה, מלחמות, שביתות, אסונות טבע, אירועים ביטחוניים, מגפות, סגרים, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכות הטלפונים, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שינויים במצב הביטחוני, בריאותי ומצבים ואירועים נוספים שאינם בשליטת החברה.
 10. היה ועל אף האמור בתנאי השימוש יקבע בית משפט כי לחברה אחריות כלפי המשתמש אזי אחריות של החברה בקשר עם תנאי שימוש אלה ועל פי דין, לרבות אך לא רק אחריות, הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ"ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו על ידי החברה וכל מי מטעמה בלבד וסך האחריות והחבות מצטברת של החברה וכל מי מטעמה לא תעלה סך התמורה אשר שולמה בפועל על ידי המשתמש עבור השירות ו/או המוצר שרכש מהחברה ובגינו הוגשה התביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה וכל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בעקבות שימוש המשתמש באתר ו/או בשירותים באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.

הדין החל וסמכות השיפוט

 1. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

תנאים נוספים

 1. במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
 2. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה לפי כל דין. 
 3. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כוויתור של החברה על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.
 4. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים.

יצירת קשר

 1. ככל שלמשתמש ישנן שאלות בנוגע לתנאי השימוש, האתר והשירותים המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected] .